El Fòrum FemPressupostos, Observatori de pressupostos amb enfocament de gènere és un projecte que comença a forjar-se al VI Congrés d’Economia Feminista realitzat a València (setembre, 2019). Concretament sorgeix i es consensua en l’eix de treball anomenat Pressupostos amb enfocament de gènere (PEG), un eix el treball del qual es va prolongar al llarg de tot el Congrés i en què es van realitzar anàlisis i propostes molt rellevants.

Objectius

Informació

Generar un espai virtual que continga informació actualitzada sobre les experiències que s'estan implementant o que han tingut algun recorregut als diferents nivells administratius de l'Estat espanyol.

Difusió

A partir de la documentació disponible, impulsar la difusió d'un coneixement col·lectiu sobre els PEG que ens permeta continuar enfortint conjuntament aquests processos.

Xarxa

Impulsar la creació d’una xarxa d’agents involucrades en les iniciatives de PEG, interessada a compartir i debatre sobre l’esdevenir d’aquestes iniciatives.

Iniciatives

Afavorir l'impuls d'iniciatives de PEG a les administracions interessades.

Dues són principalment les coordenades conceptuals a partir de les quals es construeix aquest espai. En primer lloc, compartim la idea que els PEG són processos en què cal abordar un vessant analític i un altre propositiu. El primer ens permet aproximar-nos al pressupost i conèixer l’abast i l’impacte de les polítiques inserides en el mateix, sobre la qualitat de vida de la població d’un territori, posant èmfasi en les potencials diferències dels seus efectes sobre les dones i les xiquetes, en comparació amb els homes i els xiquets, sempre des d’una mirada interseccional. El vessant propositiu persegueix la incorporació de propostes de millora en els processos, les eines, les polítiques i la distribució dels recursos econòmics, amb la intenció que aquestes contribuisquen de forma fefaent cap a l’equitat. Es tracta, doncs, d’una eina amb un important potencial transformador, a la qual cal fer-ne seguiment una vegada executada.

En segon lloc i directament relacionat amb l’anterior, entenem les iniciatives de PEG com a part d’un procés més ampli de transformació feminista, fonamentat en el rebuig del model patriarcal, colonial i capitalista, i que aposten pel canvi de paradigma cap a la sostenibilitat de la vida, l’eix organitzador del conjunt socioeconòmic de la qual són la pròpia qualitat de vida i la cura dels ecosistemes.