El Fòrum FemPressupostos, Observatori de pressupostos amb enfocament de gènere és un projecte que comença a forjar-se al VI Congrés d’Economia Feminista realitzat a València (setembre, 2019). Concretament sorgeix i es consensua en l’eix de treball anomenat Pressupostos amb enfocament de gènere (PEG), un eix el treball del qual es va prolongar al llarg de tot el Congrés i en què es van realitzar anàlisis i propostes molt rellevants.

Objectius

Informació

Generar un espai virtual que continga informació actualitzada sobre les experiències que s'estan implementant o que han tingut algun recorregut als diferents nivells administratius de l'Estat espanyol.

Difusió

A partir de la documentació disponible, impulsar la difusió d'un coneixement col·lectiu sobre els PEG que ens permeta continuar enfortint conjuntament aquests processos.

Xarxa

Impulsar la creació d’una xarxa d’agents involucrades en les iniciatives de PEG, interessada a compartir i debatre sobre l’esdevenir d’aquestes iniciatives.

Iniciatives

Afavorir l'impuls d'iniciatives de PEG a les administracions interessades.

Dues són principalment les coordenades conceptuals a partir de les quals es construeix aquest espai. En primer lloc, compartim la idea que els PEG són processos en què cal abordar un vessant analític i un altre propositiu. El primer ens permet aproximar-nos al pressupost i conèixer l’abast i l’impacte de les polítiques inserides en el mateix, sobre la qualitat de vida de la població d’un territori, posant èmfasi en les potencials diferències dels seus efectes sobre les dones i les xiquetes, en comparació amb els homes i els xiquets, sempre des d’una mirada interseccional. El vessant propositiu persegueix la incorporació de propostes de millora en els processos, les eines, les polítiques i la distribució dels recursos econòmics, amb la intenció que aquestes contribuisquen de forma fefaent cap a l’equitat. Es tracta, doncs, d’una eina amb un important potencial transformador, a la qual cal fer-ne seguiment una vegada executada.

En segon lloc i directament relacionat amb l’anterior, entenem les iniciatives de PEG com a part d’un procés més ampli de transformació feminista, fonamentat en el rebuig del model patriarcal, colonial i capitalista, i que aposten pel canvi de paradigma cap a la sostenibilitat de la vida, l’eix organitzador del conjunt socioeconòmic de la qual són la pròpia qualitat de vida i la cura dels ecosistemes.

QUI SOM

La proposta del Fòrum FemPressupostos, Observatori de Pressupostos amb enfocament de gènere, sorgida i consensuada al VI Congrés d’Economia Feminista, ha estat acollida, impulsada i materialitzada per la Càtedra d’Economia Feminista (CEF).

La Càtedra d’Economia Feminista persegueix la promoció i la difusió dels principis de l’Economia Feminista com a alternativa per orientar l’economia cap a un canvi de model més humà, que tinga cura de la seva població i ecosistemes, tenint en compte el treball reproductiu i les cures relacionades amb la sostenibilitat de la vida que encara fan majoritàriament les dones. En definitiva, pretén propiciar una mirada feminista sobre l’economia, generant pensament crític i sense biaixos de gènere.

El treball de la CEF s’articula a partir de cinc eixos, vinculant-se el Fòrum FemPressupostos a l’eix que es dedica als pressupostos amb perspectiva de gènere.

En aquest marc, les persones que directament estem vinculades i alimentem aquest espai som Mònica Gil Junquero de la UV i part de la CEF i la Yolanda Jubeto Ruiz de l’EHU/UPV i col·laboradora permanent de l’eix de pressupostos amb perspectiva de gènere de la CEF. A partir de la seva difusió, esperem comptar amb una xarxa de col·laboradores que aniran formant part també d’aquest equip de treball.

Mònica Gil Junquero

És sociòloga i professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV), vinculada a la Càtedra d’Economia Feminista de la UV. La seva vinculació als pressupostos amb perspectiva de gènere es va establir l’any 2004 quan treballava a UNIFEM (ara ONU-Mujeres) i va poder conèixer i treballar a diferents iniciatives d’Amèrica Llatina. Des de llavors, ha realitzat la seva tesi sobre aquesta temàtica, imparteix docència a diferents universitats i ha format i assessorat diferents administracions en aquesta matèria.

Yolanda Jubeto Ruiz

És professora agregada del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea. Va realitzar la seva tesi doctoral sobre pressupostos amb enfocament de gènere, i ha col·laborat amb diverses administracions en la posada en marxa i el seguiment d’aquestes iniciatives, principalment per mitjà de cursos de formació i assessoria tècnica en aquesta matèria. Pertany a la Xarxa Europea de Pressupostos de Gènere (EGBN) i a l’Associació Internacional d’Economia Feminista (IAFFE).