Avís Legal

La web fempressupostos.org és propietat de CÀTEDRA D’ECONOMIA FEMINISTA, a partir d’ara denominada CEF, domicili en VALÈNCIA i direcció general de correu electrònic forum@fempressupostos.org. La web de CEF, té per objecte facilitar informació relativa a les activitats i als serveis que s’ofereixen, així com proporcionar informació que puga resultar d’interés.

Introducció

La present Política de Privacitat ha sigut desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara en avant el *RGPD. Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seues dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades CEF, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades. A continuació, s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten, en el seu cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, d’ara en avant l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins. Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que siguen necessaris. El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels extrems generals en aquesta política a fi que puga prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seues dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives). No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitze.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, CEF obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquests, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació. No obstant això, en cas que no es requerisca el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara CEF és l’existència d’una llei o norma específica que autoritze o exigisca el tractament de les dades de l’interessat.

Destinatarios

Per regla general, CEF no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fóra necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen l’interessat a través de clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre siga necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complida la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les *AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complit el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

Dades de navegació

En relació amb les dades de navegació que es puguen tractar a través del lloc web, en cas que es recullen dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web de VALÈNCIA DEFENS. Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtindre informació sobre si les seues pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estiga realitzant, les categories de dades que es tracte, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtindre la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets.
 • Dret de supressió: dret a obtindre la supressió de les dades en els següents suposats:
  • Quan les dades ja no siguen necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats
  • Quan el titular d’aquests retire el consentiment
  • Quan l’interessat s’opose al tractament
  • Quan hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal
  • Quan les dades s’hagen obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base dels disposat en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat
 • Dret de limitació: dret a obtindre la limitació del tractament de les dades quan se de algun dels següents suposats:
  • Quan l’interessat impugne l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta a l’empresa verificar l’exactitud d’aquests.
  • Quan el tractament siga lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessite les dades per als fins per als quals van ser recaptats, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’haja oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtindre les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica , i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estiga basat en el consentiment
  • El tractament s’efectue per mitjans automatitzats
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a CEF, mitjançant escrit, remés a la següent adreça: programavalenciadefensa@gmail.com en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar. En aquest sentit CEF atendrà la seua sol·licitud com més prompte millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per CEF són aquelles requerides, de conformitat amb els establits en l’article 32 del *RGPD. En aquest sentit, CEF, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, tenen establides les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent En tot cas, CEF té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis del tractament.
 2. Restaurara la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
 4. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.